GIAO DỊCH FOREX THEO PHƯƠNG PHÁP SMART MONEY CONCEPT (SMC)

Lộ trình học Smart Money Concepts

Xác định cấu trúc timeframe H4

Xác định cấu trúc timeframe M15

Bí quyết tìm vùng demand & supply

CHoCH là gì? Kiến thức về CHoCH

Flip là gì? Hướng dẫn sử dụng flip

Các ví dụ về flipzone

Hướng dẫn vào lệnh ở timeframe nhỏ

7 bài học giúp bạn giao dịch tốt hơn

Strong/weak high & low