Kiên nhẫn + Kỷ luật = Thành công

Nếu bạn muốn trở thành một trader thành công, bạn phải rèn luyện ngay hai đức tính đó là Kiên nhẫn và Kỷ luật. Chỉ có kiên nhẫn và kỷ luật mới tạo nên sự thành công bền vững.